[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Plans de Col\u00b7laboraci\u00f3 <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><span style=\"color: #ffffff; background-color: #00ffff;\">BENVINGUT Als NOSTRES SERVEIS IMMOBILIARIS<\/span><\/strong><br \/><img src=\"http:\/\/inmoderna.es.\/images\/upload\/logo_transparent.png?1606511328931\" alt=\"logo_transparent\" width=\"192\" height=\"192\" \/><br \/><span style=\"background-color: #ffffff;\"><strong>Volem donar-li la benvinguda a InModerna GSI i agrair-li la seva confian&ccedil;a.<\/strong><\/span><br \/><br \/>Som una empresa de recent creaci&oacute;, encara que amb anys d'experi&egrave;ncia en el m&oacute;n immobiliari. Plens d'il&middot;lusi&oacute; per acompa&ntilde;arl@s en els seus projectes i fer-los nostres. Col&middot;laborant amb totes les eines al nostre abast.<br \/><br \/>Per a aix&ograve;, disposem de diferents plans adequats a la seva prefer&egrave;ncia:<br \/><br \/><span style=\"background-color: #ffffff;\"><strong>*TOTS ELS NOSTRES PLANS S&Oacute;N GRATU&Iuml;TS PER A TU*<\/strong><\/span><br \/><br \/><span style=\"color: #ffffff; background-color: #00ffff;\"><strong>PLA COLABARACI&Oacute;N B&Agrave;SICA:<\/strong><\/span><br \/><br \/>SENSE EXCLUSIVITAT.<br \/>GESTI&Oacute; DE VISITES.<br \/>FOTOGRAFIA B&Agrave;SICA AMB V&Iacute;DEOS.<br \/>INFORME FOTOGR&Agrave;FIC PER A ANNEXAR Al CONTRACTE (LLOGUERS)<br \/>PUBLICACI&Oacute; B&Agrave;SICA EN PORTALS.<br \/>COMPROVACI&Oacute; DE SOLV&Egrave;NCIA.<br \/>SERVEI TRIOTECA (SOL&middot;LICITUD D'OFERTES HIPOTEC&Agrave;RIES A TOTS ELS BANCS).<br \/>POSSIBILITAT DE CONTRACTAR SERVEIS ADDICIONALS AMB COST.<br \/><br \/><span style=\"background-color: #00ffff; color: #ffffff;\"><strong>PLA COL&middot;LABORACI&Oacute; PREMIUM ():<\/strong><\/span><br \/><br \/>AMB EXCLUSIVITAT M&Iacute;NIMA DE 3 MESOS.&nbsp;<br \/>ALARMA GRATU&Iuml;TA (Consultar condicions)<br \/>INSERCI&Oacute; EN CARTELLERIA DE LA NOSTRA OFICINA.<br \/>GESTI&Oacute; DEL PIS GRATU&Iuml;TA FINS A SIGNATURA DE CONTRACTES.<br \/>POSSIBILITAT DE CONTINUAR AMB LA GESTI&Oacute; AMB UN DTE. DEL 10%.<br \/>GESTI&Oacute; PER A DIPOSITAR LA FIAN&Ccedil;A EN EL INCASOL.<br \/>GESTI&Oacute; DE VISITES.<br \/>FOTOGRAFIA I V&Iacute;DEOS PREMIUM. (Fotografia EN HD, V&Iacute;DEOS 4K I FOTOGRAFIA 360&egrave;).<br \/>INFORME FOTOGR&Agrave;FIC PER A ANNEXAR Al CONTRACTE (LLOGUERS)<br \/>PUBLICACIONS DESTACADES I PUJADES GRATU&Iuml;TES.<br \/>COMPROVACI&Oacute; DE SOLV&Egrave;NCIA AMB INFORMES D'ENTITATS CREDIT&Iacute;CIES.<br \/>SERVEI TRIOTECA (SOL&middot;LICITUD OFERTES HIPOTEC&Agrave;RIES A TOTS ELS BANCS).<br \/>TANQUI LLOGUER.<br \/><br \/><br \/>() En cas de dissoluci&oacute; de la nota per enc&agrave;rrec amb exclusivitat de manera unilateral i injustificada pel propietari, aquest es far&agrave; c&agrave;rrec de les despeses incorregudes en la gesti&oacute;.<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Plans de Col·laboració

BENVINGUT Als NOSTRES SERVEIS IMMOBILIARIS
logo_transparent
Volem donar-li la benvinguda a InModerna GSI i agrair-li la seva confiança.

Som una empresa de recent creació, encara que amb anys d'experiència en el món immobiliari. Plens d'il·lusió per acompañarl@s en els seus projectes i fer-los nostres. Col·laborant amb totes les eines al nostre abast.

Per a això, disposem de diferents plans adequats a la seva preferència:

*TOTS ELS NOSTRES PLANS SÓN GRATUÏTS PER A TU*

PLA COLABARACIÓN BÀSICA:

SENSE EXCLUSIVITAT.
GESTIÓ DE VISITES.
FOTOGRAFIA BÀSICA AMB VÍDEOS.
INFORME FOTOGRÀFIC PER A ANNEXAR Al CONTRACTE (LLOGUERS)
PUBLICACIÓ BÀSICA EN PORTALS.
COMPROVACIÓ DE SOLVÈNCIA.
SERVEI TRIOTECA (SOL·LICITUD D'OFERTES HIPOTECÀRIES A TOTS ELS BANCS).
POSSIBILITAT DE CONTRACTAR SERVEIS ADDICIONALS AMB COST.

PLA COL·LABORACIÓ PREMIUM ():

AMB EXCLUSIVITAT MÍNIMA DE 3 MESOS. 
ALARMA GRATUÏTA (Consultar condicions)
INSERCIÓ EN CARTELLERIA DE LA NOSTRA OFICINA.
GESTIÓ DEL PIS GRATUÏTA FINS A SIGNATURA DE CONTRACTES.
POSSIBILITAT DE CONTINUAR AMB LA GESTIÓ AMB UN DTE. DEL 10%.
GESTIÓ PER A DIPOSITAR LA FIANÇA EN EL INCASOL.
GESTIÓ DE VISITES.
FOTOGRAFIA I VÍDEOS PREMIUM. (Fotografia EN HD, VÍDEOS 4K I FOTOGRAFIA 360è).
INFORME FOTOGRÀFIC PER A ANNEXAR Al CONTRACTE (LLOGUERS)
PUBLICACIONS DESTACADES I PUJADES GRATUÏTES.
COMPROVACIÓ DE SOLVÈNCIA AMB INFORMES D'ENTITATS CREDITÍCIES.
SERVEI TRIOTECA (SOL·LICITUD OFERTES HIPOTECÀRIES A TOTS ELS BANCS).
TANQUI LLOGUER.


() En cas de dissolució de la nota per encàrrec amb exclusivitat de manera unilateral i injustificada pel propietari, aquest es farà càrrec de les despeses incorregudes en la gestió.


Cargando datos. Un momento, por favor...